Privatumo politika

Privatumo politika

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši svetainė (https://priekaboskaune.lt//) valdoma UAB TransNita, įm.kodas 302909242 , adresas Vandžiogalos pl. 87, Domeikava, LT-54354 Kauno r., Lietuvos Respublika (toliau – „Pardavėjas“, „Mes“, „Mūsų“) ir atitinkamai yra šioje Privatumo politikoje išvardintų Jūsų asmens duomenų valdytoja.

Gerbiame visų Mūsų svetainės lankytojų, įskaitant ir Mūsų klientų, (toliau – „Jūs“, „Jūsų“) teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų (toliau – „Asmens duomenys“) apsaugą Jums lankantis ir (ar) registruojantis šioje svetainėje. 

Šioje Privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika“) pateikiame informaciją apie Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Jūsų Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), ir šios Privatumo politikos. 

Svetainės paslaugos nėra skirtos lankytojams, jaunesniems nei 14 metų amžiaus. Nesulaukusių minėto amžiaus lankytojų prašoma nesiregistruoti šioje svetainėje ir neteikti savo Asmens duomenų.

Naudodamiesi šia svetaine ir (ar) jos teikiamomis paslaugomis, Mums teikdami savo Asmens duomenis, įsigydami produktus ir spausdami „APMOKĖTI“ ar slapukų naudojimo pranešime paspaudžiant mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su ir įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos.

Turime teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Apie esminius Privatumo politikos pakeitimus pranešime svetainėje. Aktuali Privatumo politikos versija skelbiama svetainėje, raginame su ja susipažinti. 

 1. SĄVOKOS

Asmens duomenys“ – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

Duomenų gavėjas“ – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia Asmens duomenis ir kuris savarankiškai nustato gautų Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

„Duomenų subjektas“ – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis Duomenų valdytojas valdo ir (ar) tvarko;

„Asmens duomenų teikimas“ – Asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje);

„Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kokia automatinėmis ar neautomatinėmis priemonėmis susistemintose rinkmenose su Asmens duomenimis (jų rinkiniais) atliekama operacija (operacijų seka), įskaitant rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą, keitimą, sugeneravimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimą ar sujungimą su kitais duomenimis, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą;

„Duomenų tvarkytojas“ – juridinis ar fizinis asmuo tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo nurodytu tikslu ir tvarka;

„Duomenų valdytojas“ – UAB TransNita, įm.kodas 302909242 , adresas Vandžiogalos pl. 87, Domeikava, LT-54354 Kauno r., Lietuvos Respublika

 1. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus (pirkėjus), priklauso nuo Jums teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate internetinėje parduotuvėje www.pirstukupasualis.lt pradedant naudotis paslaugomis ar registruojantis paskyroje. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

 • pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto svetainėje, skambindami kontaktiniu telefono numeriu,);
 • generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje, naudojantis programėlėmis);
 • gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Pirkėjas gali atlikti pirkimo veiksmus neprisiregistravęs prie el. parduotuvės paskyros. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą, tikslumą ir teisingumą.

Asmenys, norintys registruotis privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

 • koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotą ir/ar papildytą duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
 • kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu paulius@transnita.lt dėl Paskyros panaikinimo.

Pardavėjas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • kai tvarkyti asmens duomenis Pardavėją įpareigoja galiojantys teisės aktai;
 • siekiant sudaryti ir / ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • Jūsų sutikimu;
 • dėl Pardavėjo teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni.

Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimo, kliento mokumo įvertinimo ir kredito rizikos valdymo, pažeistų Pardavėjo teisių gynimo
 • Tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi laikantis teisės aktų ir šių sąlygų:

 1. tvarkomi tik turint teisėtą tvarkymo pagrindą, sąžiningai ir skaidriai;
 2. tvarkomi tik Privatumo politikoje ir teisės aktuose apibrėžta tvarka ir tik Bendrovės nustatytų, aiškiai apibrėžtų bei teisėtų tikslų įgyvendinimui ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 3. tvarkomas mažiausias Jūsų Asmens duomenų kiekis, kuris yra būtinas ir pakankamas šios Privatumo politikos tikslams įgyvendinti;
 4. tvarkomi tik tikslūs Jūsų Asmens duomenys, o identifikavus netikslius duomenis, jų tvarkymas ribojamas;
 5. tvarkomi saugiu būdu apsaugančiu Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, taip pat Bendrovei naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones;
 6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu reikia Bendrovės nustatytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
 7. Jūsų Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje vykdo tik įgalioti asmenys, įsipareigoję užtikrinti tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą;
 8. jei įvyktų dideles neigiamas pasekmes Jūsų teisėms sukeliantis Asmens duomenų apsaugos pažeidimas, mes apie jį Jus informuosime teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite žemiau pateiktas teises:

 1. Žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 2. Susipažinti (gauti tvarkomų Asmens duomenų kopiją) su savo Asmens duomenimis;
 3. Reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius Jūsų Asmens duomenis;
 4. Reikalauti ištrinti bet kuriuos Jūsų Asmens duomenis, kai nebeegzistuoja Asmens duomenų tvarkymo tikslas, kurio pagrindu iki tol buvo tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, ar atšaukiate savo anksčiau duotą sutikimą ir Jūsų Asmens duomenų tvarkymui nėra kito teisėto tvarkymo pagrindo, ar Jūsų Asmens duomenys tvarkomi be teisėto pagrindo; ar egzistuoja kiti Reglamente nustatyti atvejai.
 5. Reikalauti apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą galite laikotarpiu, kai prašote Bendrovės patikrinti Jūsų Asmens duomenų tikslumą, ar jeigu Jūsų Asmens duomenų tvarkymas atliekamas neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti; ar Kai Jūsų Asmens duomenys Bendrovei nebereikalingi, tačiau jie būtini Jums, siekiant  įgyvendinti savo teisę pateikti skundą ar apginti savo teises.
 6. Prašyti gauti savo Asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu;
 7. Nesutikti, kad tvarkytume Jūsų Asmens duomenis;
 8. Atšaukti duotą sutikimą;
 9. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Šias teises įgyvendinti galite pateikdami teisės aktų tvarka šioje Privatumo politikoje nustatytus reikalavimus atitinkantį rašytinį prašymą, užpildę formą, pateiktą šios Privatumo politikos pabaigoje. Prašymas turi būti teikiamas rišlia ir suprantama valstybine (lietuvių) kalba, įskaitomais rašmenimis, jame nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių. Prašyme turi būti nurodoma tapatybė (vardas, pavardė), adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas, kuriais pageidaujate palaikyti ryšį su Bendrove ir gauti atsakymą dėl Jūsų kaip Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, taip pat konkreti teisė iš aukščiau šioje Privatumo politikoje nurodytų, kurią norima įgyvendinti ir, kokia apimtimi bei kitos reikšmingos prašymui aplinkybės ir (ar) duomenys, prašymas pasirašomas. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) skenuoti dokumentai Jūsų (ir atstovo) tapatybei identifikuoti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo, teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami nepagrįstą ar piktnaudžiaujant savo teise pateiktą prašymą, turėsime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Prašymą galite teikti elektroniniu paštu paulius@transnita.lt, paprastu paštu prašymą atsiuntus adresu Vandžiogalos pl. 87, Domeikava, LT-54354 Kauno r., Lietuvos Respublika

Jūsų vardu prašymą gali pateikti ir atstovas pagal pavedimą ar pagal įstatymą (pvz., vienas iš tėvų, esantis savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovu, ar nepilnamečio globėjas (rūpintojas)). Tuomet prie prašymo pridedamas ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentas (pvz., skenuotas notaro patvirtintas įgaliojimas).

 1. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Mes Jūsų Asmens duomenis perduodame tik tokiems pasitelktiems Duomenų tvarkytojams, kurie Asmens duomenų apsaugai užtikrinti taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, atitinkančias Reglamento nuostatas bei užtikrina Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teises bei jų įgyvendinimą. Bendrovės pasitelkti tvarkytojai Jūsų Asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi Bendrovės nurodymais. Pasitelktas tvarkytojas samdyti subtvarkytoją turi teisę tik gavęs rašytinį išankstinį Bendrovės sutikimą.

Jūsų Asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų, nebent tokia šalis, į kurią perduodami Jūsų Asmens duomenys, užtikrina tinkamą apsaugos lygį arba sutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų perdavimu. 

Jūsų Asmens duomenys minimalia būtina paslaugoms šiame tinklapyje suteikti apimtimi gali tapti prieinami paslaugos teikėjui, teikiančiam svetainių talpinimo bei serverių nuomos paslaugas.

Jūsų Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami kitoms tai pačiai bendrovių grupei kaip ir Bendrovė priklausančioms bendrovėms (kurios veiks kaip Mūsų pasitelkti Duomenų tvarkytojai arba savarankiškai Duomenų valdytojai), teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek leidžia teisės aktai. 

 1. NAUDOJAMI SLAPUKAI

Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę lengviau ir efektyviau naršyti Mūsų svetainėje bei siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, atitinkantį Jūsų poreikius, naudojami toliau nurodyti slapukai. Slapukai – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje (kompiuterio kietajame diske arba paieškos „variklyje“). Naudojami slapukai gali būti:

 1. „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie naudojami tik kol naršote internete ir automatiškai ištrinami uždarius naršyklę;
 2. „nuolatiniai slapukai“ (angl. persistent cookies), kurie saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol baigiasi slapuko galiojimo laikas arba Jūs atsisakote slapuko;
 3. „trečiosios šalies slapukai“, kurie yra naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.

Apsilankius Mūsų svetainėje, Jums rodomas pranešimas apie slapukų naudojimą. Kai paspaudžiate „SUTINKU“, laikome, kad sutinkate ir esate susipažinę su slapukų Mūsų svetainėje naudojimo sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Turite galimybę pasirinkti priimti ar nepriimti slapukus: kai lankotės svetainėje, galite pamatyti pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą ir prašantį duoti sutikimą jų naudojimui. Jums atsisakius slapukų, trečiosios šalies slapukai ir kiti tinklapio veikimui nebūtini (funkciniai) slapukai nebus naudojami. Nuolatiniai slapukai skirti tinklapio funkcionalumui užtikrinti toliau bus naudojami. Jūs kontroliuojate slapukus, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Atsisakius slapukų, gali sutrikti Mūsų svetainės naudojimo kokybė.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti www.AllAboutCookies.org.

 1. NUORODOS

Svetainėje naudojamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines: www.facebook.com, www.youtube.com, www.linkedin.com, www.instagram.com. Trečiųjų asmenų tinklalapių naudojimui, į kuriuos Mūsų svetainė pateikia nuorodas, taikomos atitinkamai šių tinklalapių privatumo politikos nuostatos, todėl Mes neprisiimame atsakomybės už šiuose tinklalapiuose pateiktos informacijos turinį, asmens duomenų tvarkymą ir (ar) jų veiklą.

 1. SUSISIEKIMAS SU MUMIS

Jeigu turite klausimų ir (ar) ketinate pateikti prašymą, su Mumis susisiekti galite el. paštu paulius@transnita.lt